Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Kommunalvalet övergick i upplopp

FSLN vann valet i 105 kommuner, bland dem huvudstaden Managua*. I valen för fyra år sedan fick man 87. Redan en kvart efter att vallokalerna stängt i Managua utropade valalliansen PLC sig som segrare med 18 procents röstövervikt i huvudstaden. Högern uppgav också ett sensationellt högt valdeltagande, tre fjärdedelar av de röstberättigade skulle ha deltagit. Därför var det bäddat för anklagelser om valfusk och det blev upplopp när de officiella siffrorna kom.

Protesterande högeranhängare tågade mot el Zumen där stads­för­valtningen och andra myn­dig­heter ligger. På vägen dit blev det sammanstötningar med san­di­nister som firade valseger vid rondellerna. I tumultet vid el Zu­men blev tre personer skjutna av en vakt. Sandinisterna mobiliserade sig vid PLC:s högkvarter med påkar och smällare senare under dagen. Oroligheter och gatuvåld ska också ha förekommit i Leon och andra städer. På måndagskvällen gick ledarna från PLC ut i TV och lyckades, som det såg ut på tis­dags­morgonen, skapa lugn. Valrådets (CSE) ordförande har lagt skulden för upploppet på valalliansen PLC val­alli­ansen PLC som inte följt val­la­gen som stipulerar att partierna först ska avvakta rösträkningen och sedan lämna in protester. Både PLC och biskopsrådet klagade och Val­rådet beslutade att listorna från Managua skulle gås igenom igen. Oppositionens medier har en längre tid basunerat ut rubriker om förestående valfusk och bris­tande insyn eftersom pre­si­dent Ortega och Valrådet inte bju­dit in valobservatörer från alla internationella organ utan bara valexperterna från CEELA (Comité de Expertos Electorales de Latinoamérica), som före­ta­gar­organisationen (COSEP) och biskopsrådet också har för­tro­en­de för.

– Vi har inte funnit något un­der valförrättningen som ty­der på fusk men om något politiskt parti har klagomål så har ska de också bevisa detta, sade en talesman för CEELA.

Stora framgångar för FSLN

 

Efter klagomålen gjorde kontrollanter från de fem partierna som deltog i valet en noggrann genomgång av valdokumenten för Managua och undertecknade följande röstsiffror: 

 

 

 

Partido Liberal Cons­ti­tu­ci­o­na­lis­ta:                       202,752 röster (46.58%).
Frente Sandinista de Liberación Na­ci­o­nal:             223,389 röster (51.32%).
Partido Resistencia Nica­ra­gü­en­se:                        2,065 röster (0.47%).
Alianza Liberal Nicaragüense:                        4,302 röster (0.98%).
Alternativa por el Cambio:                              2,737 röster (0.63%).

 

  FSLN med den före detta boxa­ren Alexis Arguello kons­ta­te­ra­des än en gång ha flest röster. Valrådets ord­fö­ran­de Roberto Rivas till­sam­mans med kont­rol­lanterna som rep­re­sen­terade de fem par­ti­erna genomförde en press­­kon­fe­rens en 13 november. Han var då noga med att fram­hålla att ingen segrare kommer att tillkännages officiellt förrän tiden för klagomål har gått ut. Men det sannolika resultatet är att FSLN vinner i nio av 14 regionhuvudstäder, förlorar Gra­na­da, Masaya och Jinotega som de vann i förra valet, men vinner i Rivas där de förlorade då. Målet som partiet föresatt sig, att vinna hundra kom­mun­styren, uppnås dock inte.

Det ska också noteras att bland de 146 kommuner (av 153) där val genomfördes den 9 november deltog endast en av de åtta kommunerna i Norra Atlantregionen (RAAN). De övriga sju drabbades hårt av förra årets orkan och beräknas inte kunna genomföra kom­mu­nal­valen förrän nästa år. Där har

  PLC stora möjligheter att vinna flera kommunstyren, liksom man har gjort i en stor del av östra Nicaragua. Det är sannolikt att förlusten som FSLN gjorde i en del större städer beror på den ökade polariseringen av de politiska krafterna på det nationella planet. Denna har inneburit att MRS har tagit steget över till högern i sin iver att bekämpa Daniel Ortega som partiet kallar en diktator som härskar över FSLN och sta­ten. Söder om Managua, som i Rivas, har betydelsefulla po­li­ti­ker och före detta borgmästare gått ur PLC och i stället anslutit sig till FSLN.

I Managua kan PLC ha för­lo­rat på att ställa upp med den för­re presidentkandidaten, bankiren Montealegre. Han är ju också en favorit på USA-am­bas­saden och denna har snabbt dek­la­rerat sin misstänksamhet mot val­för­rätt­ningen. Därför kan mån­­ga li­be­ra­ler som har sitt hjär­ta hos paritets verklige le­da­re, Arnoldo Ale­man, ha tvekat inför Monte­alegre. Liberalernas starke man är ju som bekant bann­lyst av USA och har dömts till 20 års fängelse för kor­rup­ti­ons­brott och är därför inte val­bar.

Smutsig och hård kampanj

En omfattande del av val­kam­pan­­jen har inte bestått av pre­sen­ta­ti­oner av program för de kom­mande årens kommunstyre. Val­rö­relsen har övergått i kam­pen mot Ortegas så kallade dik­ta­tur. Motsättningarna var starka långt innan MRS och PC uteslöts från valet. Regeringens svar har varit att försöka stoppa utländsk finansiering av MRS och hö­ger­kraf­terna genom att nagelfara räkenskaperna hos stora NGO som har anknytning till MRS. På ett osmakligt sätt har kvinno­frågan och den horribla abort­lagen  dragits in också i denna val­rörelse genom Ortegas ver­ba­la angrepp. Gatuvåld har före­kom­mit och angriparna har inte, som högermedia påstår, bara varit sandinisterna. En journalist från Sandinistiska Radio YA

blev utsliten ur sin bil och knivskuren av PLC-anhängare. Här är det också frågan om ett mediekrig på nationell och inter­na­tionell nivå och negativ in­for­ma­tion om Nicaragua som ett ALBA-land. Men vi ska inte glöm­ma att det inte är fler än trettio av Nicaraguas 153 kom­mu­ner som har mer än 50 000 invånare. En de­par­te­ments­hu­vud­stad som So­mo­to kommer inte upp till 40 000. I de mindre kommunerna känner väljarna kan­didaterna som per­so­ner. Där är ofta kandidatens per­son­liga egen­skaper och inten­ti­oner vik­ti­ga­re än par­ti­till­hö­rig­het. Detta kan ofta vara positivt, så att en ärlig kandidat som vill göra bra saker för kommunen kan få en röst av väljare som an­nars inte sympatiserar med kan­di­da­tens parti. Detta kan också vara negativt enligt den la­tin­ame­ri­kans­ka caudillotraditionen, den som har ekonomisk och annan makt över människor anses ha rätt till deras röster i de demokratiska valen.

Om valet

PLC, Partido Liberal Constitucionalista, i en del kommuner i valallians med Vamos con Eduardo och MRS, Movimiento de Renovacion Sandinista.

FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional.

ALN, Alianza Liberal Nicaraguense.

I valet deltog också:

AC, Alternativa por el Cambio.

PC, Partido Conservador och MRS, Movimiento de Renovacion Sandinista uppfyllde inte de formella kriterierna och godkändes inte av Valrådet, CSE.

Av de 146 kommuner (av 153) där val genomfördes den 9 november deltog endast en av de åtta kommunerna i Norra Atlantregionen (RAAN). De övriga sju drabbades hårt av förra årets orkan och beräknas inte kunna genomföra kommunalvalen förrän nästa år.

 

 

Lasse Wallin

lars.wallin@vfsn.se

 

Källor: Valrådet Consejo Superior Electoral, La Primerissima, END, La Prensa

* Enligt preliminära siffror CSE 20 nov.

www.cse.gob.ni  kan man söka uppdateringar.

 

Fotografier:

1. FSLN avslutar sin kampanj San Lucas, Madriz. Foto E. Chavarría
2. FSLN:s kampanjavslutning i San Lucas som ligger i landets fattigaste departement, Madriz. Här vann FSLN i samtliga kommuner. Foto E. Chavarría.
3. Foto E. Chavarría
4. PLC-kandidaterna Enrique Quiñones, viceborgmästare och Eduardo Montealegre, borgmästare håller händer med MRS Edmundo Jarquin i mitten när man i lyckligt samförstånd beslutar att tillsammans bekämpa FSLN.  Foto från FSLN.
5. MRS med ledarna Dora Maria Tellez och Victor Hugo Tinoco heslutade att stödja PLC:s kandidat, bankiren Eduardo Montealegre i det misslyckade försöket att vinna över FSLN i Managua. Foto från FSLN.


 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation